Pouzit pro ukonceni piktogramu
ubytovací řád

Pouzit pro ukonceni piktogramu

Návštěvní a ubytovací řád KOUZLO MÍSTA

 1. Návštěvní a ubytovací řád pro přechodné ubytování hostů je platný pro všechny ubytované hosty v domě KOUZLO MÍSTA v Pístově, Chodová Planá (dále jen  Dům, ubytovací zařízení, objekt). Host převzetím unikátního přístupového vygenerovaného kódu ( a tím uhrazením smluvené ceny ubytování)  vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.
 2. Každý ubytovaný host je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
 3. Host je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození Domu  a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 4. Užívání Domu je dovoleno pouze osobám, které nejsou v době pobytu stiženy infekčními chorobami.
 5. Při každém odchodu z Domu  je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít pokojové, resp. vchodové dveře.
 6. Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z Domu.
 7.  Majitel Domu neodpovídá za zranění hostů a poškození majetku hostů, pokud mu nebyly svěřeny do úschovy (klenoty, cennosti, peníze). Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí Občanským zákoníkem.
 8. K parkování je možno využít zdarma parkovací místa vedle Domu, parkoviště je jen s přístupem oprávněných osob a je pod uzamčením.
 9. Dům užívá host na základě potvrzení písemné objednávky (e-mail, SMS, WhatsApp, Viber, Signal, Skype), případně osobního dojednání. Host je oprávněn užívat Dům nejdéle do 10.30 hodin sjednaného dne, poté je povinen pronajaté prostory uvolnit, jinak bude účtována další noc (změna možná dle domluvy) a nejdříve od 15.00 hodin dne, od kterého má ubytování rezervováno.
 10. V celém objektu Domu a okolí nesmí host bez souhlasu majitele objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou hostem na majetku Domu odpovídá host v plném rozsahu.
 11. Host je oprávněn používat v Domě pouze ta elektrická zařízení, která v pokojích a v kuchyních jsou, dále ty spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, depilátory, kulmy apod.), notebooky a tablety.
 12. Host je povinen zachovávat v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid. To platí i o zvířatech ubytovaných s hostem. Porušení je pod pokutou nevrácení kauce a okamžitého ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady.
 13. V případě, že host předá jím užívané části Domu s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru zejména ve venkovních prostorách Domu, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu.
 15. Připomínky hostů, případně stížnosti přijímá majitel.
 16. Každý host je tímto vybídnut k dobrovolnému šetření vodou a elektrickým proudem.
 17. Odpad Domu je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, Tirex, čističe odpadů a pod.).Pro plynulý chod ČOV platí přísný zákaz vylévání  tuků a olejů do odpadu, použité tuky a oleje je nutné slévat do zvláštní nádoby a tuto vhodit do speciálního kontejneru k tomu určeného, který se nachází u silnice cca 250 metrů od domu spolu s kontejnerem na papír a plasty (viz připojené foto pod textem).
 18. Prosíme o respektování přísného zákazu vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 19. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu.
 20. Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, resp. vyčištěna, vydezinfikována apod., je rovněž povinen zaplatit škodu v ceně obvyklé v potřebném rozsahu určeném provozovatelem.
 21. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách Domu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU BEZ VÝJIMKY. Porušení zákazu kouření uvnitř Domu pod pokutou propadnutí vratné kauce a ukončení pobytu bez náhrady.
 22. Domácí mazlíčci jsou povoleni po předchozí dohodě s majitelem za smluvený poplatek uvedený v ceníku. Každý host může mít s sebou pouze jednoho psa (více po dohodě s majitelem). Majitelé psů zodpovídají za čistotu kolem celého objektu i uvnitř Domu – při venčení prosíme o úklid po svých mazlíčcích.
 23. Wifi – je v Domě s omezeným rozsahem dat, tedy pro běžnou práci a činnosti na notebooku či tabletu, při  stahování filmů a grafických souborů dojde k vyčerpání dat a tím snížení rychlosti a kvality připojení.
 24. Pračka i sušička jsou zdarma k dispozici mezi 08,00 hodinou ranní a 21,30 hodinou večerní, při jejich používání je nutno, aby hosté zapnuli prací či sušící cykly s ohledem na dobu trvání zvoleného programu v dostatečném předstihu tak, aby se cykly stihnuly dokončit. Mimo uvedené provozní hodiny není možné přístroje zapnout, je odpojen přívod elektrického proudu k přístrojům a zařízením.
 25. Prosíme o třídění odpadků do pytlů  a odnášení do kontejnerů, které jsou umístěny cca 250m od Domu u silnice směrem ke kostelu (papír, kuchyňské oleje a plasty). Běžný domovní odpad je třeba vhazovat do pytlů a ty do připravené popelnice naproti vchodu do Domu (viz připojené foto pod textem).
 26. V  průběhu Vašeho pobytu, prosíme, udržujte pořádek jak ve vnitřních prostorách Domu, tak v jeho okolí (čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici v místnosti u pračky, pomůcky na odklízení sněhu před domem).
 27. V ceně pobytu je : povlečení, ručníky v pokoji,  utěrky v kuchyni, prostředek na mytí nádobí, tablety do myčky, odpadkové pytle, úklidové prostředky, použití pračky a sušičky a závěrečný úklid po odjezdu hosta.
 28. V ceně pobytu není: prací prostředky, toaletní papír, hygienické potřeby, grilovací dřevěné uhlí.

Podmínky ubytování

Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené provozovatel NEODPOVÍDÁ.

Ukončení pobytu ze strany provozovatele:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 1. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu.
 2. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu.  
 3. v případě, že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus).

Upozorňujeme, že v takovýchto případech nevzniká právo na vrácení platby za ubytování.

Bezpečnostní opatření

1.Pohyb v Domě na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo zmočena, ohlaste provozovateli), a úrazu elektrickým proudem.

2. Host nesmí mít v prostorách Domu zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy a nesmí rozdělávat oheň.

5. V případě požáru jsou v objektu Domu na dobře přístupných a viditelných místech přenosné hasicí přístroje. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo  použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor a případných vzniklých škod.

6. V případě, že host nastoupí po smluveném termínu,  hradí celý rezervovaný pobyt.

7. Užívání hřiště, grilu a venkovních prostor je na vlastní nebezpečí.

8. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Zodpovědnost za škody na majetku

Host je povinen zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech Domu nebo okolí nenese provozovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli provozovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Provozovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

 Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

V Pístově, dne 17.8.2020